Category meldingen covid vaccin

Covid-19 Vaccine Injury Compensation Schemes: Comparative Perspectives
Covid-19 Vaccine Injury Compensation Schemes: Comparative Perspectives

This event examined critically the provision made for the small numbers of those who have suffered adverse reactions after administration of one of the Covid-19 vaccines. The focus of this event was on the compensation schemes established at a national and international level (including the COVAX / GAVI scheme) to provide compensation and support for those affected. Experts from around the globe discussed this important and topical issue in a workshop format.

Chair
Prof. Duncan Fairgrieve, BIICL and Université de Paris Dauphine PSL

Speakers
Prof. Jean-Sébastien Borghetti, Université Paris II (Panthéon-Assas)
Prof. Samuel Dahan, Queens University Canada, Cornell Law School
Prof. Richard Goldberg, Durham Law School
Prof. Sam F. Halabi, University of Missouri and O’Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University
Prof. Geraint Howells, NUI Galway and University of Manchester
Alex Forrest, Chubb
Dr. Jennifer Keelan, University of Toronto
Prof. Eleonora Rajneri, University of Piementonti Orientale
Prof. Marco Rizzi, University of Western Australia
Prof. Normann Witzleb, The Chinese University of Hong Kong

Find out more: https://www.biicl.org/events/11501/covid-19-vaccine-injury-compensation-schemes-comparative-perspectives

Vaccine Damage Bill: ‘I don't think a lot of my colleagues are taking it seriously’
Vaccine Damage Bill: ‘I don't think a lot of my colleagues are taking it seriously’

‘I don’t think a lot of my colleagues are taking it seriously’

Sir Christoper Chope OBE discusses his new Vaccine Damage Bill on Dewbs & Co.

Subscribe to the GB News YouTube channel: https://bit.ly/3vAYaw0

Watch on TV: Freeview 236, Sky 515, Virgin 626
Listen on DAB+ Radio

Download the GB News App to watch live wherever you are, catch up with all our shows and get the latest news from the GBN family. https://www.gbnews.uk/freegbapp

Don’t forget to follow us on social media too!

Twitter: https://twitter.com/GBNEWS
Facebook: https://www.facebook.com/GBNewsOnline
Instagram: https://www.instagram.com/gbnewsonline/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gb-news/
TikTok: https://www.tiktok.com/@gbnews

Click here for the latest Covid-19 guidance from the World Health Organisation ► https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Click here for the latest NHS information on COVID-19 vaccines
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/

Bert Brandsma bij BLCKBX Today van 25 mei 2022, over bemoeienis VWS op OMT adviezen.
Bert Brandsma bij BLCKBX Today van 25 mei 2022, over bemoeienis VWS op OMT adviezen.

Bekijk de gehele uitzending op:
https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2022-05-25.

Bert Brandsma voor de derde keer bij BLCKBX.TV, met Sanae Orchi, Prof. Dr. Bob de Wit. en Flavio Pasquino.

2 MILJARD OM TE STERVEN IN DE KOMENDE 12 MAANDEN – Maak je klaar om de doden te begraven

13-jarige jongen sterft 3 dagen na COVID-| Bijwerking vaccin
13-jarige jongen sterft 3 dagen na COVID-| Bijwerking vaccin

13-jarige jongen sterft 3 dagen na COVID-| Bijwerking vaccin

Een 13-jarige jongen in Michigan is onlangs 3 dagen na het krijgen van het COVID-vaccin overleden; Het was het Pfizer vaccin. De doodsoorzaak wordt onderzocht door de CDC. Volgens de tante van de patiënt op Twitter toonde het voorlopige autopsierapport vocht rond zijn hart. Wat veroorzaakte zijn dood? Voordat ik je mijn gedachten daarover vertel, helpt het eerst om achtergrondinformatie te geven over wat myocarditis is. Ontsteking van het hart. En pericarditis, ontsteking van de hartzakjes. Soms kan pericarditis ervoor zorgen dat vocht zich ophoopt in de zak, en dit wordt een pericardiale effusie genoemd. De eerste meldingen van myocarditis na COVID mRNA-vaccinatie hadden betrekking op (Amerikaanse) militaire patiënten en patiënten uit Israël4,5.

Het Israëlische cohort identificeerde een mannelijk overwicht met een incidentie van 1/20.000 (mannen van 18 tot 30 jaar oud). We weten dat de COVID-vaccins van Pfizer en Moderna het kunnen veroorzaken. Maar echte COVID-infectie is een veel vaker voorkomende oorzaak. De CDC heeft 1.226 voorlopige meldingen van myocarditis en pericarditis ontvangen na ongeveer 300 miljoen totale doses Pfizer- en Moderna-vaccins. Myocarditis komt het meest voor tussen de leeftijd van 12 en 30 jaar en komt vaker voor bij jongens. Onder mensen van 12 jaar en ouder waren er 267 meldingen van hartontsteking na één dosis vaccin, 827 na de tweede dosis en 132 na een onbekende dosis. Over het algemeen is het aantal gevallen van myocarditis gerelateerd aan de COVID mRNA-vaccins dus erg laag. En voor degenen die het wel krijgen, is het meestal een kleine hoeveelheid hartontsteking die ongeveer een week duurt en een minimale behandeling vereist.

In feite komt myocarditis veel vaker voor bij COVID; de risico’s voor het hart door infectie kunnen ernstiger zijn. Bekijk deze echografie van het hart, ook wel echocardiogram genoemd, van een jonge patiënt met COVID-myocarditis… dat is een slecht pompend hart. Daarom raadt het CDC nog steeds vaccinatie aan voor mensen van 12 jaar en ouder. Nu kwamen er 3 recente studies uit die keken naar specifieke gevallen van myocarditis die zich ontwikkelden na het krijgen van de COVID mRNA-vaccins, Pfizer en Moderna. In de eerste studie, in het tijdschrift Pediatrics, rapporteerden ze 7 gevallen van myocarditis van het Pfizer-vaccin.

Alle patiënten waren 7 anders gezonde mannelijke tieners. Ze testten allemaal negatief op COVID. Geen van de patiënten voldeed aan de criteria voor multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C). Ze hadden allemaal een verhoogd troponineniveau. Troponine is een eiwit in hartspiercellen. Wanneer er schade aan het hartweefsel is, zoals optreedt bij een hartaanval of ontsteking van het hart, wordt troponine in de bloedbaan gelekt. Hoe hoger de troponine, hoe meer schade aan het hartweefsel. Een echocardiogram, dat geweldig is om te kijken naar hoe het hart functioneert, was normaal bij alle patiënten, op één na. Cardiale MRI, die vooral geweldig is om naar de gedetailleerde structuur van het hart te kijken, vooral bij het zoeken naar hartontsteking, toonde myocarditis bij alle patiënten.

Deze studie had 8 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst binnen 2-4 dagen na ontvangst van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Het waren allemaal gezonde mannen tussen de 21 en 56 jaar. Op één na ontwikkelden alle patiënten symptomen na hun tweede dosis. De meesten hadden pijn op de borst met een dag of 2 van het vaccin. Ze hadden allemaal verhoogde troponinespiegels en myocarditis op MRI. Twee van hen hadden een lichte vermindering van hun hartfunctie. Een van hen liet een hartbiopsie doen en de pathologieresultaten vertoonden geen afwijkingen. Alle patiënten hadden een oplossing voor hun pijn op de borst en werden in stabiele toestand uit het ziekenhuis ontslagen.

Doctor Mike Hansen, MD
Interne geneeskunde | Longziekte | Critical Care Geneeskunde
Website: https://doctormikehansen.com/
Dokter Hansen’s Cursussen: https://doctormikehansen.com/courses/
Contact en Social Media Links: https://doctormikehansen.com/contact/

#covidvaccine #vaccine #covid19vaccine

 

13-Year-Old Boy Dies 3 Days After COVID Vaccine | Vaccine Side Effect

A 13-year-old boy in Michigan recently died 3 days after getting the COVID vaccine; it was the Pfizer vaccine. The cause of death is being investigated by the CDC. According to the patient’s Aunt on Twitter, the preliminary autopsy report showed fluid around his heart. What caused his death? Before I tell you my thoughts on that, it first helps to background on what myocarditis is. Inflammation of the heart. And pericarditis, inflammation of the pericardial sac. Sometimes pericarditis can cause fluid to buildup within the sac, and this is called a pericardial effusion. The first reports of myocarditis after COVID mRNA vaccination involved (US) military patients and patients from Israel4,5.

The Israeli cohort identified a male predominance with an incidence of 1/20,000 (men aged 18 to 30 years old). We know that the COVID vaccines from Pfizer and Moderna can cause it. But actual COVID infection is a much more common cause. The CDC has received 1,226 preliminary reports of myocarditis and pericarditis following about 300 million total doses of Pfizer and Moderna vaccines. Myocarditis is most common between age 12 and 30 and more common in boys. Among people 12 and older, there were 267 reports of heart inflammation after one dose of vaccine, 827 after the second dose, and 132 after an unknown dose. So overall, the number of cases of myocarditis related to the COVID mRNA vaccines is very low. And for those who do get it, it’s usually a small amount of heart inflammation that lasts for a week or so, requiring minimal treatment.

In fact, myocarditis is way more common from COVID; the risks to the heart from infection can be more severe. Take a look at this ultrasound of the heart, aka echocardiogram, of a young patient with COVID myocarditis…that is a poorly pumping heart. This is why the CDC still recommends vaccination for those 12 and older. Now, 3 recent studies came out that looked at specific cases of myocarditis that developed after getting the COVID mRNA vaccines, Pfizer and Moderna. In the first study, in the journal Pediatrics, they reported 7 cases of myocarditis from the Pfizer vaccine.

All the patients were 7 otherwise healthy male teenagers. All of them tested negative for COVID. None of the patients met the criteria for multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). All had an elevated troponin level. Troponin is a protein in heart muscle cells. Whenever there is heart tissue damage, as occurs with a heart attack, or inflammation of the heart, troponin is leaked into the bloodstream. The higher the troponin, the more heart tissue damage. An echocardiogram, which is great for looking at how the heart functions, was normal in all but one patient. Cardiac MRI, which is especially great for looking at the detailed structure of the heart, especially when looking for heart inflammation, showed myocarditis in all the patients.

This study had 8 patients hospitalized with chest pain within 2-4 days of receiving the Pfizer or Moderna vaccine. All of them were otherwise healthy males between the ages of 21 and 56. All but one patient developed symptoms after their second dose. Most had chest pain with a day or 2 of the vaccine. All had elevated troponin levels and myocarditis on MRI. Two of them had a slight reduction in their heart function. One of them had a heart biopsy done, and the pathology results did not show any abnormality. All patients had resolution of their chest pain and were discharged from the hospital in stable condition.

Doctor Mike Hansen, MD
Internal Medicine | Pulmonary Disease | Critical Care Medicine
Website: https://doctormikehansen.com/
Doctor Hansen’s Courses: https://doctormikehansen.com/courses/
Contact and Social Media Links: https://doctormikehansen.com/contact/

#covidvaccine #vaccine #covid19vaccine

VACCINATIE MELDPUNT